Bestel telefonisch
0492 - 841496
Bestel online
JE BESTELLING:

Nog geen bestelling geplaatst.

Privacyvoorwaarden Ribs at home

Ribs at home spant zich ervoor in om de privacy van haar klanten te beschermen. Lees deze privacyvoorwaarden zorgvuldig door voordat u gebruik maakt van onze diensten.

 1. Definities
  1. Diensten: de diensten die Ribs at home aanbiedt aan haar klanten.
  2. Geldende Privacywetgeving: geldende privacywetgeving, inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) en alle andere toepasselijke wetgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.
  3. Klanten: gebruikers van de diensten van Ribs at home.
  4. Persoonsgegeven: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”) die wordt verwerkt door Ribs at home.
  5. Privacyvoorwaarden: de onderhavige privacyvoorwaarden.
  6. Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.
  7. Verwerkingsverantwoordelijke: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.
  8. Verwerker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.
  9. Websitebezoeker: degene die gebruik maakt van de website van Ribs at home.
 2. Toepasselijkheid privacyvoorwaarden
  1. Deze privacyvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de diensten en/of de website en zien op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de desbetreffende diensten en/of door middel van de website.
  2. De website van Ribs at home bevat verwijzingen naar websites van derden (bijvoorbeeld door middel van hyperlinks, banners en/of buttons). Ribs at home is niet verantwoordelijk voor de naleving van de geldende privacywetgeving door deze derden.
 1. Verwerking van persoonsgegevens
  1. Ribs at home verwerkt de volgende persoonsgegevens van klanten:
   1. Naam- en adresgegevens;
   2. E-mailadres en telefoonnummer;
   3. IP-adres.
  2. Deze persoonsgegevens worden verzameld door contact met ons op te nemen, door gebruik te maken van één van onze diensten of door gebruik te maken van de website.
  3. Ribs at home zal de persoonsgegevens alleen gebruiken zoals beschreven in deze privacyvoorwaarden. 
 1. Doeleinden en rechtsgrond voor de verwerking
  1. Ribs at home verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden die hieronder zijn gespecificeerd:
   1. Uitvoering overeenkomst: indien u besluit gebruik te maken van één van onze diensten, worden uw persoonsgegevens door Ribs at home verwerkt ter uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van deze dienst(en).
   2. Communicatie: uw persoonsgegevens worden gebruikt om met u te communiceren over de uitvoering van de overeenkomst die we met u zijn aangegaan, om u op de hoogte te houden van zaken die van belang zijn voor de diensten die we voor uitvoeren en over het algemeen gebruik van de website. De persoonsgegevens worden verwerkt ter uitvoering van een overeenkomst en/of in het kader van een gerechtvaardigd belang.
   3. Marketingdoeleinden: uw persoonsgegevens worden, indien u hier toestemming voor heeft gegeven, gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief en/of actiemailing. U heeft te allen tijde de mogelijkheid om u uit te schrijven voor de nieuwsbrief en/of actiemailing.
   4. Sollicitatie: indien u bij ons solliciteert, worden uw persoonsgegevens verwerkt om de sollicitatie af te handelen. De persoonsgegevens worden verwerkt op grond van uw toestemming.
  2. indien Ribs at home voornemens is om de persoonsgegevens verder te verwerken voor een ander doel dan waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, verstrekt Ribs at home u voorafgaand aan deze verdere verwerking informatie over dit andere doel en alle bijbehorende relevante gegevens.
 1. Beveiliging
  1. Ribs at home neemt passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen ter beveiliging van uw persoonsgegevens en om vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens, hetzij per ongeluk hetzij onrechtmatig, te voorkomen.
 1. Bewaartermijnen
  1. Ribs at home bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij deze heeft verzameld, tenzij er sprake is van een wettelijke bewaartermijn waaraan Ribs at home zich dient te houden.
 1. Cookies
  1. Om ervoor te zorgen dat de website goed werkt, maakt Ribs at home gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door de browser worden opgeslagen op de computer van u als websitebezoeker. Ribs at home gebruikt functionele cookies. Deze cookies zijn nodig om de website goed te laten functioneren.
  2. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. De websitebezoeker kan de browser zo instellen dat cookies worden uitgeschakeld of dat wordt aangegeven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en diensten op de website van Ribs at Home niet goed functioneren wanneer u hiervoor kiest.
 1. Social media
  1. Ribs at home maakt gebruik van plug-ins om verbinding te maken met diverse social media kanalen. Door via deze plug-in in te loggen op uw social media account, kunt u producten liken en delen met anderen. Ribs at home krijgt geen toegang tot uw social media account en evenmin tot de persoonsgegevens van u als websitebezoeker wanneer u zich op social media bevindt.
 1. Rechten
  1. U kunt Ribs at home te allen tijde verzoeken om uw persoonsgegevens in te zien, te verbeteren, te rectificeren, aan te vullen, te verwijderen of over te dragen aan een andere verantwoordelijke. Voor zover de gegevensverwerking gebaseerd is op toestemming, heeft u het recht om deze toestemming op elk moment in te trekken. U kunt een dergelijk verzoek elektronisch toesturen aan info@ribsathome.nl.
  2. Ribs at home verstrekt u onverwijld en in ieder geval binnen één maand na ontvangt van het verzoek, informatie over het gevolg dat aan het verzoek gegeven is. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek en van het aantal verzoeken, kan die termijn nog eens met twee maanden worden verlengd. Ribs at home stelt u dan binnen één maand na ontvangt van het verzoek in kennis van een dergelijke verlening.
  3. Wanneer uw verzoeken kennelijk ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege het repetitieve karakter, zal Ribs at home u ofwel een redelijke vergoeding aanrekenen, ofwel weigeren gevolg te geven aan het verzoek.
  4. U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt voor direct marketing doeleinden, zal Ribs at home uw verzoek altijd honoreren. Voor verwerkingen voor overige doeleinden geldt dat Ribs at home de verwerking ook zal staken, tenzij zij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
  5. U heeft te allen tijde het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. In dit geval is dat de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Ribs at home vraagt u echter om ons eerst de kans te geven uw klacht te behandelen, alvorens u besluit contact op te nemen met de AP.
 1. Overige bepalingen
  1. Ribs at home behoudt zich het recht voor om deze privacyvoorwaarden regelmatig te veranderen. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig de toepasselijke voorwaarden door te nemen. Deze privacyvoorwaarden werden voor het laatst gewijzigd en herzien in november 2018.
  2. De bepalingen in deze privacyvoorwaarden hebben voorrang op strijdige bepalingen afkomstig uit de hoofdovereenkomst.
  3. Indien een bepaling in strijd is met de wet, wordt deze bepaling vervangen door een bepaling van gelijke strekking die de oorspronkelijke bedoeling van de bepaling weergeeft, een en ander voor zover wettelijk toelaatbaar. De overige bepalingen blijven in dat geval ongewijzigd van toepassing.
  4. Indien u vragen heeft over deze privacyvoorwaarden, kunt u contact met ons opnemen via info@ribsathome.nl.